Gangelt mint
SAURMASCHE COLLECTION: -- Maps -- States -- Rulers -- Denominations -- Types -- #s


Gangelt mint
[MAP N (fast)]

(4 Coins)

1529.   Heinsberg (lords)
Dietrich III 1332-59
groschen (24 mm), no date
standing ruler / floral cross
Gangelt mint
THEOD DNS D HENSB
MONETA IN GANHELSIS CRV
1551.   Mörs (counts)
Johann 1365-72
groschen (26 mm), no date
standing figure / short cross , 2 inscr
Gangelt mint
HER IOHAN VAN MOERSCHE
XPC VINCIT XPC REGNAT XPC INPER |
    MONETA GANGELT
1552.   Mörs (counts)
Friedrich III 1372-1417
1/2 groschen (20 mm), no date
church above arms / floral cross
Gangelt mint
MONETA NOVA GANGELDE
FRIDERICVS COMES MOERSCHE
1553.   Mörs (counts)
Friedrich III 1372-1417
sterling (19 mm), no date
St. Andrew / long cross , 12 pellets
Gangelt mint
FRIDRICVS COMES MOR
MONETA GANGELT