Bergheim mint
SAURMASCHE COLLECTION: -- Maps -- States -- Rulers -- Denominations -- Types -- #s


Bergheim mint
[MAP N (fast)]

(5 Coins)

1600.   Jülich (lords)
Wilhelm II 1361-93
sterngroschen (25 mm), no date
arms in 6-lobe / cross cantoned by stars
Bergheim mint
WILHELMVS DVX IVLIACENSIS
MENTA BERCHGEMENSIS
1601.   Jülich (lords)
Wilhelm II 1361-93
kronengroschen (25 mm), no date
arms in 6-lobe / cross cantoned by crowns
Bergheim mint
WILHELMVS DVX IVLIACENSIS
MONETA BERCHGHEIM
1605.   Jülich (lords)
Reinald 1402-23
goldgulden (22 mm), no date
St. Peter , arms / 5 arms in 4-lobe
Bergheim mint
REIN DVX IVLI GEL CO R
MON NOV BERCHE
1607.   Jülich (lords)
Reinald 1402-23
raderalbus (24 mm), no date
St. Peter , canopy / 5 arms in 4-lobe
Bergheim mint
REIN DVX IVL GEL CO R
MON NOV BERCHE
1608.   Jülich (lords)
Reinald 1402-23
raderalbus (25 mm), no date
St. Peter , canopy / 4 arms , rose in 4-lobe
Bergheim mint
REIN DVX IVL GEL CO
MON NOV BERCHE