Bust To Waist Orb "10"
SAURMASCHE COLLECTION: -- Maps -- States -- Rulers -- Denominations -- Types -- #s


Bust To Waist Orb "10"
(5 Coins)

[check for similar types]
196.   Böhmen (royal)
Ferdinand I 1526-64
1/2 guldenthaler (31 mm), 1563
bust to waist, orb, "10 " / imperial eagle
FERD D G RO IM S (F) AV GER HVN B RE
INF HIS ACHI AVST DVX BVRG <date>
205.   Böhmen (royal)
Maximilian II 1564-75
10 kreuzer (25 mm), 1565
bust to waist, orb, "10 " / imperial eagle
MAXI II D G R IM S AV GER H BO R
ARC DVX AVS DVX BVR MAR M <date>
206.   Böhmen (royal)
Maximilian II 1564-75
10 kreuzer (26 mm), 1565
bust to waist, orb, "10 " / imperial eagle
MAXI II D G EL RO IM S AV GER H
BOHE ETC REX ARCHID AVS MAR M <date>
352.   Tirol (counts)
Ferdinand I 1521-64
10 kreuzer (27 mm), 1561
bust to waist, orb, "10 " / double eagle
FER D G O IMP S AVG GER HVNG BO REX
INF HIS ARCH AVST D BVR CO TIR <date>
363.   Elsass und Pfirt (lords)
Ferdinand I 1531-64
10 kreuzer (28 mm), no date
bust to waist, orb, "10 " / arms on eagle
FER D G RO IMP S AVG GER HVN BO REX
INF HISP AR AVS D BV LAND ALSAT